258963

เช็กข้อมูลปัจจุบัน ครม. อนุมัติ เงินเข้าบัตรคนจน บัตรผลประโยชน์ที่รัฐ ให้เพิ่มเติมอีกเดือนละ 200 เป็นเวลา 3 เดือน

วันที่ 24 มกราคม 2565 จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแผนการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ ระยะที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท แล้วก็แผนการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ยืมภายใต้แผนงาน/แผนการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติมอีก พ.ศ. 2564

โดยเป็นการเกื้อหนุนเงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมปริมาณไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มจ่ายในเดือน

  • ก.พ. 2565
  • มีนาคม 2565
  • ม.ย. 2565

เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขแล้วก็ลดภาระรายจ่ายให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ แล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในตอนที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 ทำให้ไม่อาจจะเลี้ยงชีพได้ตามปกติมีรายได้ต่ำลง และไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาตอบแทนได้พอเพียง ซึ่งจะนำมาซึ่งการทำให้กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ แล้วก็ส่งผลต่อเนื่องให้มีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ.