tutu1

นายกฯ มอบสาร คำขวัญวันคุณครู “ปรับปรุงคุณครู ปรับปรุงเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต” เชิดชูเชิดชูเกียรติคุณครู เนื่องในจังหวะวันคุณครู 16 เดือนมกราคม 65 ย้ำ ตระหนักถึงการพัฒนา “คุณครู” หัวใจหลักการพัฒนาการเล่าเรียนของชาติ เป็นอันมากหัวใจให้คุณครูและบุคลากรด้านการศึกษาทุกคน

วันที่ 16 เดือนมกราคม 65 เวลา 09.20 น. นายธนกร วังบุญคงจะชนะ ผู้ประกาศประจำนร เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงกลาโหม ได้มอบสารถึงคุณครูทุกคนทั่วประเทศ เนื่องในจังหวะวันคุณครู ครั้งที่ 66 วันที่ 16 ม.ค. 2565 เพื่อรำลึกถึงบุญคุณณบิดามารดา ตลอดจนเชิดชูเชิดชูเกียรติคุณครูและปรับปรุงวิชาชีพคุณครู โดยนายกรัฐมนตรีขอน้อมมุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตาคุณแด่คุณครูผู้การุณย์แก่ลูกศิษย์เสมอมา พร้อมทั้งขอส่งความคิดถึงและความห่วงใยมายังคุณครูและบุคลากรด้านการศึกษาทุกคนทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า คุณครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมบ่มนิสัยวิชาความรู้ เพื่อลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ คุณความดี และมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปรับปรุงขับโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาการเล่าเรียนของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกฐานะคุณภาพการศึกษาเล่าเรียนไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการผลิตคุณครูยุคใหม่และนักศึกษาที่ใฝ่ทำความเข้าใจโดยตลอดตลอดชาติ และปรับปรุงในด้านต่างๆเพื่อมีความพร้อมสำหรับเพื่อการดำรงชีวิตในโลกยุควิถีใหม่

นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ “วันคุณครู” ครั้งที่ 66 ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ ว่า “ปรับปรุงคุณครู ปรับปรุงเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาคุณครูซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการเล่าเรียนของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ มีทักษะที่เหมาะสม สอดคล้องกับแบบอย่างการเล่าเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ลูกศิษย์มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ต้อง มีการทำความเข้าใจ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุงสิ่งใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีขอเป็นอันมากหัวใจให้คุณครูและบุคลากรด้านการศึกษาทุกคนที่ตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สำหรับเพื่อการปฏิบัติภารกิจอวยวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ เพื่อลูกศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ คุณความดี และเป็นประชาชนที่ดีของสังคมและประเทศต่อไป

tutu

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดบำรุงรักษาประทานพรให้คุณครูและบุคลากรด้านการศึกษาทุกคนเผชิญแด่ความสุข สวัสดี มีความรุ่งเรือง มีพลังกาย พลังใจที่อดทน มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และสัมฤทธิผลในสิ่งที่ประสงค์ทุกสิ่งโดยทั่ว

สำหรับปีนี้ ที่ทำการเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดจัดงานวันคุณครู ครั้งที่ 66 ในวันที่ 16 ม.ค. 2565 ด้วยแบบอย่างผสมผสาน (onsite และ online) ในหัวข้องานวันคุณครู “พลังคุณครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เพื่อรำลึกถึงบุญคุณณบิดามารดา ผลักดันสามัคคีธรรมระหว่างคุณครู และความเข้าใจอันดีระหว่างคุณครูกับพลเมือง และผลักดันเชิดชูเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษาที่ทำความดี หรือทำคุณคุณประโยชน์ต่อแวดวงเล่าเรียนให้เป็นที่ประจักษ์แก่มวลชน และเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นลูก ได้ยึดมั่นปฏิบัติตาม ในการนี้ได้นำคำขวัญและสารนายกรัฐมนตรี เพื่อพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันคุณครู พุทธศักราช2565 ในแบบอย่าง E-book ด้วย.