asia

คปภ. ชี้ อาคเนย์สัญญาประกันภัยยังมิได้รับอนุญาตให้ล้มเลิกกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความปกป้องอยู่ เผยบริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อบอร์ด คปภ. ตรึกตรอง จึงควรดำเนินการเพื่อพิทักษ์คุณประโยชน์ซึ่งมาจากพสกนิกรผู้เอาประกันภัย

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและก็เกื้อหนุนการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย หรือ คปภ.กล่าวว่า จากที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชน กรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH มีหนังสือแจ้งความเห็นห้องประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อกรรมการและก็ผู้จัดการ ตลาดค้าหุ้นแห่งประเทศไทย นั้น

สำนักงาน คปภ. ขอเรียนชี้แจงว่า ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับแก้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดปรารถนาจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการ คปภ.เพื่อพิทักษ์คุณประโยชน์ซึ่งมาจากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ ข้อจำกัด และก็ระยะเวลา ให้บริษัทจะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่จะคณะกรรมการจะอนุญาตให้ล้มเลิกกิจการ อย่างต่ำดังต่อไปนี้

1. แนวทางจัดแจงหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่

2. ขั้นตอนการบอกเล่าให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและก็ผู้มีส่วนได้เสียรู้ และก็ใช้สิทธิตามกฎหมาย

3. การโอนหรือการขอรับเงินสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน

4. การจัดการสินทรัพย์และก็หนี้สิน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าประกันวินาศภัยและก็การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

5. ระยะเวลาของการดำเนินการตามข้อ 1-4 ในเรื่องที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และก็บริษัทปรารถนาจะเลิกบริษัท

โดยการเลิกบริษัทให้มีผลนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและก็ให้มีการจ่ายบัญชี

ถึงแม้อาคเนย์สัญญาประกันภัย ได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. ผ่านสำนักงาน คปภ. แล้ว แต่คณะกรรมการ คปภ. ยังมิได้อนุญาต ในการนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานตรึกตรองเนื้อหาต่างๆเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อบังคับก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. ตรึกตรองต่อไป

สำหรับกองทุนประกันวินาศภัยได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดหมายเพื่อปกป้องเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับใช้หนี้ที่เกิดขึ้นมาจากการเอาสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และก็เพื่อปรับปรุงธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงยั่งยืนและก็เสถียรภาพแค่นั้น
ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับแก้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งข้อบังคับมิได้กำหนดภารกิจของกองทุนฯ ให้เกี่ยวข้องถึงกรณีบริษัทสัญญาประกันภัยขอเลิกประกอบธุรกิจเอง

โดยเหตุนี้ ขอให้พสกนิกรอย่าตระหนกตกใจ โดยยืนยันว่าตอนนี้อาคเนย์สัญญาประกันภัย ยังไม่สามารถที่จะปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้ตราบจนกระทั่งจะได้รับอนุญาตให้ล้มเลิกกิจการจากคณะกรรมการ คปภ.

โดยสำนักงาน คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ข้าราชการสายกำกับธุรกิจและก็การลงทุน สายตรวจสอบ สายวิเคราะห์ธุรกิจสัญญาประกันภัย สายข้อบังคับและก็คดี และก็สายปกป้องสิทธิประโยชน์ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อเป็นการพิทักษ์คุณประโยชน์ซึ่งมาจากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และก็ผู้มีส่วนได้เสีย